MIND MAPPING

czyli jak stworzyć mapę myślenia

Wprowadzenie

Aby zapisać i przedstawić w sposób atrakcyjny i jasny swoją ideę czy pomysł, trzeba je wpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, należy wpierw uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe
i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mindmappingu, która jest jednocześnie techniką i narzędziem do twórczego, a przy tym wizualnego myślenia. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu tej metody można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat mindmappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są prace wykonane przez uczestników. Zajęcia opierają się na zaangażowaniu grupy, dzięki czemu przebiegają w twórczej i wesołej atmosferze.

Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) to szczególny rodzaj notowania mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana. Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy a procesu nauki i zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

Cele Szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodą mindmapping
 • Praktyczne przećwiczenie technik kreatywnych mających zastosowanie w metodzie
 • Nabycie przez uczestników kompetencji w moderowaniu spotkań przy użyciu metody mindmapping

Korzyści dla uczestników

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Notowaniu metodami wizualnymi
 • Technikach twórczego myślenia
 • Łączenia środków wyrazu w wizualizacjach myśli oddziaływujących na różne zmysły

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Graficznego notowania
 • Tworzenia wizualnej struktury myśli i ich hierarchizowania
 • Dostosowywania metody do celu i targetu

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zapisem idei
 • Wizualizowaniem myśli
 • Prezentowania konceptów

Program szkolenia 

Wstęp.

Powitanie i przedstawienie celów i planu zajęć. Kontrakt, analiza potrzeb i świadomości uczestników
w zakresie tematyki.

MODUŁ I.  Mind mapping  –  idea, teoria i praktyka.

 • mini wykład o Visual thinking  – co to jest, jakie daje korzyści, gdzie można zastosować?
 • ćwiczenie „wspólny mianownik” (uczestnicy w zespołach dzielą się informacjami o sobie, szukając wspólnych, wizualizują cechy na flipcharcie)
 • ćwiczenie „1 obraz /1000 słów” (jak proste rysunki wspierają wizualizacje)
 • rysowanie – poznanie reguł tworzenia prostych wizualizacji myśli symboli i ikon
 • szybkie wizualizowanie poprzez tworzenie szybkich rysunków odzwierciedlających podstawowe myśli
  i treści (np. emocje, ludzi, dynamikę, ruch, działanie, pojęcia abstrakcyjne, itp.)

MODUŁ II. Narzędzia do mind mappingu

Poznanie narzędzi analogowych i programów komputerowych opierających się na organizacji informacji w oparciu myślenie synergiczne. Zaprezentowanie aplikacji, programów komputerowych (m.in. iMindmap, Story Dice, Mindmaster).

MODUŁ III. Praktyczne zastosowanie mind mappingu w czasie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych

Warunki niezbędne do pobudzenia i zwiększenia efektywności procesów poznawczych. Praca w zespołach: analiza zasobów kreatywności i indywidualnych potencjałów. Grupy na flipcharcie zbierają informacje jakie sytuacje, zjawiska, cechy wpływają na konstruktywnie na kreatywność, a jakie negatywnie.

MODUŁ IV Mind mapping w zarządzaniu projektami

Cechy i korzyści Myślenia Wizualnego w procesie przetwarzania i przekazywania informacji. Przykłady zastosowania myślenia wizualnego w biznesie (prezentacja). Ćwiczenie praktyczne w grupach.

MODUŁ V. Na kłopoty – mind mapping!

Przeciążenie informacyjne i sposoby przeciwdziałania.

 • praca zespołowa „analiza indywidualnych doświadczeń przeciążenia informacyjnego”,

Metody skutecznej selekcji informacji w chaosie informacyjnym.

 • ćwiczenie „skuteczna reklama”- analiza ogłoszeń reklamowych i treści stron www w celu oceny
 • skuteczność czytelności treści – analiza reguł, które powodują, że niektóre z nich są efektywniejsze/czytelniejsze i pozwalają na łatwiejszy odbiór treści
 • organizacja czasu pracy w oparciu o wiedzę na temat koncentracji i pracy mózgu – zasady funkcjonowania mózgu, efektywne godziny, „złota godzina”, efekt piły, wzór efektywności – interaktywny wykład

Planowanie zadań, celów za pomocą map myśli.

 • ćwiczenie z tablicą kanban

Podsumowanie wiedzy.

Dyskusja na forum, zebranie najlepszych praktyk, reguł, przykładów zastosowania Map Myśli.

Zakończenie szkolenia.

Wypełnienie ankiet oceny szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Czas szkolenia: 1 dzień

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

MIND MAPPING