MYŚLĘ TWÓRCZO I KREATYWNIE

Jak pobudzić kreatywność dzięki wykonywaniu zadań i ćwiczeń poszerzających perspektywę, oraz zmienić przekonania leżące u podstaw kreatywności.

Wprowadzenie

Myślenie kreatywne to szukanie nowych rozwiązań. To wychodzenie ponad oczywistość, testowanie niemożliwego. To ciekawość silniejsza niż strach. W miarę jak dorastamy strach zaczyna wypierać ciekawość, a umysł przestaje wybiegać w nieznane. Wybieramy to, co znamy, i przy tym, co znamy chcemy się zatrzymać. W pewnych obszarach to dobrze. W życiu biznesowym zastój się nie sprawdza.

Biznes stagnacji nie lubi i nie toleruje próżni. Zmieniają się mody, zmieniają nastroje, a klient wybiera i wybierze tego, kto odpowie na jego aktualne potrzeby, czasami jeszcze niedookreślone. Za Carol Dweck – autorką książki „Nowa psychologia sukcesu” zadaniu temu podołają osoby pielęgnujące growth mindset – czyli umysł otwarty na rozwój. Ci, z umysłem zamkniętym fixed midnset napotkają trudności.

Podczas warsztatu uczestnicy będą zapraszani do wykonywania ćwiczeń podnoszących energię zaczerpnięte z metodologii IMRPO – czyli improwizacji w biznesie, po to by każda aktywność stanowiła kontrybucję do budzenia kreatywnego myślenia. Większość proponowanych ćwiczeń jest oparta o metodę warsztatową Points of You™. Metoda ta to praca z obrazem i metaforą.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z twórczym i kreatywnym myśleniem,
 • Warunkach sprzyjających kreatywności i ją osłabiających,
 • Neuro-komunikacja, czyli biologia związana z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań,
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania,
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na twórcze i kreatywne myślenie,
 • Inicjowania zmian.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Kreatywnym podejściem do wyzwań i problemów – generowaniem oryginalnych, niestandardowych pomysłów i rozwiązań,
 • Współpracą i komunikacją w zespole.

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie kreatywności.

MODUŁ I. Trening kreatywności. Czym jest kreatywność?

 • Co to jest kreatywne myślenie?
 • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne – omówienie.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Jak wyłączyć autoocenę i samokontrolę blokującą swobodne myślenie?
 • Przykłady metod wykorzystujących kreatywne myślenie w biznesie.
 • Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy mogą ją stymulować?

MODUŁ II. Trening kreatywności. Twórcza rozgrzewka – przełamywanie barier, ograniczeń, schematów.

 • “No weź coś wymyśl” – krótka historia o neuronach, kortyzolu i ewolucji, czyli Neuronauka w służbie twórczego i kreatywnego myślenia. Gdzie, kiedy i w jakich warunkach myślenie kreatywne jest możliwe, a kiedy nie.
 • “Pauza” – obserwacja kluczem do kreatywności, ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • “To, że coś jest oczywiste nie znaczy jeszcze, że jest prawdą” – podstawowe błędy poznawcze i ich wpływ na zdolność twórczego i kreatywnego myślenia. Narzędzie The Coaching Game.
 • “Fixed mindset vs Growth Mindset” – ćwiczenie poszerzające perspektywę i otwierające na nowe punkty widzenia. Narzędzie the Coaching Game. Praca w parach.
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, analogie, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, skojarzenia.

MODUŁ III. Trening kreatywności.  Metody wspierające procesy kreatywne.

 • Jak tworzyć mapy myśli Buzana i wykorzystywać je w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia na przykładzie diagramu Ishikawy.
 • Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak stosować metodę Points of You i budzić kreatywność poprzez obraz.
 • Jak stosować metodę Design Thinking w procesie szukania nowych rozwiązań.

MODUŁ IV. Trening kreatywności. Warsztat.

Praca w grupie na wybranych metodologiach. Podczas tego modułu połączmy różne metody w poszukiwaniu nowych, twórczych rozwiązań w celu wspólnego wypracowania odpowiedzi na poniższe pytania. Takie jak np.:

 • Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna.
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

Wprowadzenie – Echo dnia poprzedniego, z czym przychodzę, czego oczekuję.

Moduł V. Zainspiruj się kreatywnie.

Podczas tego moduły będziemy sięgać do ćwiczeń, które otwierają i stymulują kreatywne obszary w mózgu, po to by płynnie przejść do wysokich wyzwań kreatywnych związanych z metodologią Design Thinking.

 • Pauza – obserwacja kluczem do kreatywności. Ćwiczenie poszerzające perspektywę. 
 • “Kto pyta, nie błądzi” – myślenie pytaniami. Ćwiczenie z użyciem narzędzia Punctum. Praca w czwórkach. 
 • Flow – znaczenie ‘flow’ w procesie kreacji.

Moduł VI. Zetknij się z prawdziwym kreatywnym wyzwaniem czyli Design Thinking – jako metodologia pracy kreatywnej w biznesie.

 • Mapa empatii
 • Wywiad pogłębiony
 • Burza mózgów metodą DT
 • Selekcja pomysłów
 • Prototypowanie – na tym etapie pracujemy z różnymi rekwizytami i przyborami tworząc prototyp pomysłu.
 • Testowanie – ten etap jest poświęcony testowaniu prototypowanego pomysłu. Pomysł testuje grupa, która nie była zaangażowana w jego realizację po to by wychwycić miejsca gdzie pomysł można ulepszyć.
 • Iteracja – ulepszanie pomysłu.

Moduł VII. Kodeks Twórcy – ćwiczenie podsumowujące z wykorzystaniem wszystkich narzędzi. Praca indywidualna oraz praca w grupie. 

Podsumowanie warsztatu. Pytania, obserwacje, wnioski. 

Czas trwania: 2 dni

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

MYŚLĘ TWÓRCZO I KREATYWNIE