szkolenia otwarte

Superwizja trenerska – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Superwizja trenerska to nieodzowna część procesu rozwojowego każdego trenera, niezależnie od poziomu zaawansowania i doświadczenia. Trener ma okazję skonfrontować swoje nieraz  rutynowe działania z perspektywą eksperta, pozostającego ponadto poza rodzimą organizacją. Program superwizyjny jaki Państwu proponujemy to składający się z trzech etapów proces, który zapewni trenerom świeże spojrzenie na własną pracę, ale przede wszystkim ukierunkuje w stronę rozwoju i doskonalenia własnych kompetencji. Przejście kompleksowego procesu jednej osoby powinno trwać co najmniej cztery godziny: godzina na sesję przygotowawczą, dwie godziny obserwacji i godzina sesji podsumowującej. Istotnym w całym procesie jest paradygmat partnerstwa, w którym pracują superwizor i trener. Superwizja nie ma być egzaminem, sprawdzianem czy wystawieniem na próbę trenera, ale „narzędziem” rozwoju i udoskonalenia własnych trenerskich umiejętności. Specyfika superwizji uczestniczącej determinuje pracę indywidualną i wymaga fizycznej obecności superwizora w miejscu pracy trenera.

Superwizja trenerska – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenia otwarte

Superwizja trenerska to nieodzowna część procesu rozwojowego każdego trenera, niezależnie od poziomu zaawansowania i doświadczenia. Trener ma okazję skonfrontować swoje nieraz  rutynowe działania z perspektywą eksperta, pozostającego ponadto poza rodzimą organizacją. Program superwizyjny jaki Państwu proponujemy to składający się z trzech etapów proces, który zapewni trenerom świeże spojrzenie na własną pracę, ale przede wszystkim ukierunkuje w stronę rozwoju i doskonalenia własnych kompetencji. Przejście kompleksowego procesu jednej osoby powinno trwać co najmniej cztery godziny: godzina na sesję przygotowawczą, dwie godziny obserwacji i godzina sesji podsumowującej. Istotnym w całym procesie jest paradygmat partnerstwa, w którym pracują superwizor i trener. Superwizja nie ma być egzaminem, sprawdzianem czy wystawieniem na próbę trenera, ale „narzędziem” rozwoju i udoskonalenia własnych trenerskich umiejętności. Specyfika superwizji uczestniczącej determinuje pracę indywidualną i wymaga fizycznej obecności superwizora w miejscu pracy trenera.

Cele i Korzyści

Uczestnik szkolenia:

 • Przełamie powielane schematy trenerskie i rutyny, „ruszy z miejsca”.
 • W komfortowych warunkach będzie mógł porozmawiać o popełnianych błędach i trudnościach.
 • Otrzyma informację zwrotną na temat swoich mocnych stron od kogoś „neutralnego” oraz pozna potencjał trenerski wykorzystania swoich zasobów.
 • Skorzysta z eksperckiej konsultacji, otrzyma wskazówki oparte na najlepszej wiedzy superwizora.
 • Podniesie poziom swoich kompetencji trenerskich.
 • Zakończy proces z konkretnym planem działań rozwojowych.
 • Nabierze odwagi trenerskiej.
 • Podniesie poziom efektywności swoich szkoleń.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szkolenie na zamówienie
do ustalenia
CENA PROMOCYJNA*
Wycena indywidualna

Szkolenia stacjonarne:

Szkolenie na zamówienie
do ustalenia
CENA PROMOCYJNA*
Wycena indywidualna
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA SUPERWIZJA TRENERSKA – KURS ONLINE

Autor programu: Błażej Olżewski

ETAP I – Sesja przygotowawcza

Etap pierwszy procesu superwizyjnego służy przede wszystkim trzem celom:

 1. Zbudowaniu takiego poziomu zaufania, jaki jest niezbędny do efektywnego przejścia przez cały proces.
 2. Ustaleniu obszarów podlegających zarówno ocenie, jak i pracy rozwojowej.
 3. Ustaleniu reguł, zgodnie z którymi cały proces będzie przebiegał.

Superwizor spotyka się z trenerem na sesji indywidualnej, trwającej z założenia około godziny. Mówi o celach superwizji i jej wymiarze rozwojowym. Ważne, aby trener nie odbierał superwizji jako rodzaju egzaminu, lecz okazję do rozwoju własnego warsztatu trenerskiego. Trener zostanie zapytany o jego oczekiwania względem superwizji oraz poproszony o streszczenie założeń programu szkolenia, jakie będzie prowadził pod okiem superwizora. Program ten powinien zostać przesłany superwizorowi przed pierwszym spotkaniem. Aby zadbać o maksymalny poziom efektywności całego procesu superwizor i trener wspólnie ustalają zasady współpracy zarówno na sali szkoleniowej, jak i podczas trzeciego etapu. Superwizor przedstawia obszary jego obserwacji oraz wskaźniki, wedle których będzie dokonywał oceny pracy trenera.

Trener ma również okazję do naświetlenia swoich obaw, zagrożeń i potencjalnych trudności związanych ze szkoleniem. Superwizor może udzielić trenerowi pomocnych wskazówek, jak również zwrócić na te elementy szczególną uwagę na etapie drugim.

 • Zbudowanie wzajemnego zaufania i ustalenie zasad współpracy między trenerem a superwizorem.
 • Omówienie założeń programu i celów superwizowanego szkolenia.
 • Ustalenie obszarów oceny i kluczowych wskaźników.
 • Przedyskutowanie ryzyk, zagrożeń i potencjalnych trudności podczas szkolenia.

ETAP II – obserwacja superwizorska

Superwizor uczestniczy w szkoleniu w roli obserwatora. Powinien być odpowiednio przedstawiony. Jego rola powinna być jasna i zrozumiała dla całej grupy. Aktywność superwizora na tym etapie sprowadza się do obserwacji trenera i jego sposobu pracy z grupą oraz bieżącego odnotowywania swoich wniosków zgodnie z uprzednio przygotowanym formularzem superwizyjnym. Ocenie podlegają następujące obszary, które są odpowiednio uszczegółowione i opatrzone wskaźnikami:

 1. Trener jako organizator – czy trener odpowiednio przygotował przestrzeń szkolenia, czy wszelkie działają wszelkie niezbędne technikalia, czy zapewnił komfort pracy grupie: przerwy, poczęstunek, dopływ świeżego powietrza.
 2. Trener jako lider – czy trener był liderem na sali, czy potrafił zbudować autorytet i właściwie zarządzić procesem dydaktycznym , czy zwracał uwagę na każdego z uczestników, czy potrafił zarządzać ewentualnymi konfliktami, czy kontrolował przebieg szkolenia, czy w sposób konstruktywny moderował dyskusje, czy był świadom procesu grupowego.
 3. Trener jako ekspert – czy trener był przygotowany merytorycznie, czy posiadał wiedzę przedmiotową przewyższającą wiedzę uczestników i potrafił się nią wykazać.
 4. Trener jako dydaktyk – czy trener potrafił przekazać wiedzę, dać impuls do rozwijania umiejętności, czy stosował różnorodne metody i techniki szkoleniowe, czy szkolenie było logicznie poukładane, czy zadbał o zrealizowanie celów szkoleniowych, czy upewniał się, że przekazywane treści są przez wszystkich rozumiane, czy wyrażał się w sposób klarowny.

Etap II trwa tyle, na ile zakontraktowane zostanie szkolenie (lub próbka szkoleniowa) prowadzone przez trenera.

 • Przedstawienie superwizora i jego roli podczas szkolenia.
 • Obserwacja pracy trenera.
 • Bieżące wypełnianie przez superwizora formularza superwizyjnego podzielonego na 4 obszary:
 1. Trener jako organizator.
 2. Trener jako lider.
 3. Trener jako ekspert.
 4. Trener jako dydaktyk.
 • Ocena kluczowych elementów pracy trenerskiej.

ETAP III – kompleksowa informacja zwrotna

Etap III to druga sesja indywidualna superwizora z trenerem. Powinna odbyć się bezpośrednio po zakończonym szkoleniu, aby najważniejsze fakty i wydarzenia, jakie miały miejsce nie umknęły pamięci obu stron. Superwizor dbając o relację partnerską omawia wraz z trenerem przebieg szkolenia, przedstawia swoje wnioski zawarte w formularzu superwizyjnym i przede wszystkim udziela kompleksowej informacji zwrotnej, ukierunkowanej na wzmocnienie świadomości mocnych stron trenera oraz obszarów wymagających zmian. Sesja trwająca godzinę lub dłużej ma na celu skonfrontowanie przekonań dotyczących własnej pracy trenera z perspektywą eksperta będącego jednocześnie zewnętrznym obserwatorem. Sesja przybrać może bardziej coachingowy lub mentoringowy charakter w zależności od poziomu kompetencji trenera i jego potrzeb. Zwieńczeniem sesji jest opracowanie action planu, który może być monitorowany przez przełożonych superwizowanego trenera.

 1. Wspólne omówienie przebiegu szkolenia.
 2. Wspólne przejście przez formularz superwizyjny.
 3. Informacja zwrotna superwizora.
 4. Konsultacja ekspercka i wyznaczenie.
 5. Mocne strony i potencjał ich wykorzystania.
 6. Wyznaczenie obszarów do zmiany.
 7. Action plan.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA SUPERWIZJA TRENERSKA – KURS STACJONARNY

Autor programu: Błażej Olżewski

ETAP I – Sesja przygotowawcza

Etap pierwszy procesu superwizyjnego służy przede wszystkim trzem celom:

 1. Zbudowaniu takiego poziomu zaufania, jaki jest niezbędny do efektywnego przejścia przez cały proces.
 2. Ustaleniu obszarów podlegających zarówno ocenie, jak i pracy rozwojowej.
 3. Ustaleniu reguł, zgodnie z którymi cały proces będzie przebiegał.

Superwizor spotyka się z trenerem na sesji indywidualnej, trwającej z założenia około godziny. Mówi o celach superwizji i jej wymiarze rozwojowym. Ważne, aby trener nie odbierał superwizji jako rodzaju egzaminu, lecz okazję do rozwoju własnego warsztatu trenerskiego. Trener zostanie zapytany o jego oczekiwania względem superwizji oraz poproszony o streszczenie założeń programu szkolenia, jakie będzie prowadził pod okiem superwizora. Program ten powinien zostać przesłany superwizorowi przed pierwszym spotkaniem. Aby zadbać o maksymalny poziom efektywności całego procesu superwizor i trener wspólnie ustalają zasady współpracy zarówno na sali szkoleniowej, jak i podczas trzeciego etapu. Superwizor przedstawia obszary jego obserwacji oraz wskaźniki, wedle których będzie dokonywał oceny pracy trenera.

Trener ma również okazję do naświetlenia swoich obaw, zagrożeń i potencjalnych trudności związanych ze szkoleniem. Superwizor może udzielić trenerowi pomocnych wskazówek, jak również zwrócić na te elementy szczególną uwagę na etapie drugim.

 • Zbudowanie wzajemnego zaufania i ustalenie zasad współpracy między trenerem a superwizorem.
 • Omówienie założeń programu i celów superwizowanego szkolenia.
 • Ustalenie obszarów oceny i kluczowych wskaźników.
 • Przedyskutowanie ryzyk, zagrożeń i potencjalnych trudności podczas szkolenia.

ETAP II – obserwacja superwizorska

Superwizor uczestniczy w szkoleniu w roli obserwatora. Powinien być odpowiednio przedstawiony. Jego rola powinna być jasna i zrozumiała dla całej grupy. Aktywność superwizora na tym etapie sprowadza się do obserwacji trenera i jego sposobu pracy z grupą oraz bieżącego odnotowywania swoich wniosków zgodnie z uprzednio przygotowanym formularzem superwizyjnym. Ocenie podlegają następujące obszary, które są odpowiednio uszczegółowione i opatrzone wskaźnikami:

 1. Trener jako organizator – czy trener odpowiednio przygotował przestrzeń szkolenia, czy wszelkie działają wszelkie niezbędne technikalia, czy zapewnił komfort pracy grupie: przerwy, poczęstunek, dopływ świeżego powietrza.
 2. Trener jako lider – czy trener był liderem na sali, czy potrafił zbudować autorytet i właściwie zarządzić procesem dydaktycznym , czy zwracał uwagę na każdego z uczestników, czy potrafił zarządzać ewentualnymi konfliktami, czy kontrolował przebieg szkolenia, czy w sposób konstruktywny moderował dyskusje, czy był świadom procesu grupowego.
 3. Trener jako ekspert – czy trener był przygotowany merytorycznie, czy posiadał wiedzę przedmiotową przewyższającą wiedzę uczestników i potrafił się nią wykazać.
 4. Trener jako dydaktyk – czy trener potrafił przekazać wiedzę, dać impuls do rozwijania umiejętności, czy stosował różnorodne metody i techniki szkoleniowe, czy szkolenie było logicznie poukładane, czy zadbał o zrealizowanie celów szkoleniowych, czy upewniał się, że przekazywane treści są przez wszystkich rozumiane, czy wyrażał się w sposób klarowny.

Etap II trwa tyle, na ile zakontraktowane zostanie szkolenie (lub próbka szkoleniowa) prowadzone przez trenera.

 • Przedstawienie superwizora i jego roli podczas szkolenia.
 • Obserwacja pracy trenera.
 • Bieżące wypełnianie przez superwizora formularza superwizyjnego podzielonego na 4 obszary:
 1. Trener jako organizator.
 2. Trener jako lider.
 3. Trener jako ekspert.
 4. Trener jako dydaktyk.
 • Ocena kluczowych elementów pracy trenerskiej.

ETAP III – kompleksowa informacja zwrotna

Etap III to druga sesja indywidualna superwizora z trenerem. Powinna odbyć się bezpośrednio po zakończonym szkoleniu, aby najważniejsze fakty i wydarzenia, jakie miały miejsce nie umknęły pamięci obu stron. Superwizor dbając o relację partnerską omawia wraz z trenerem przebieg szkolenia, przedstawia swoje wnioski zawarte w formularzu superwizyjnym i przede wszystkim udziela kompleksowej informacji zwrotnej, ukierunkowanej na wzmocnienie świadomości mocnych stron trenera oraz obszarów wymagających zmian. Sesja trwająca godzinę lub dłużej ma na celu skonfrontowanie przekonań dotyczących własnej pracy trenera z perspektywą eksperta będącego jednocześnie zewnętrznym obserwatorem. Sesja przybrać może bardziej coachingowy lub mentoringowy charakter w zależności od poziomu kompetencji trenera i jego potrzeb. Zwieńczeniem sesji jest opracowanie action planu, który może być monitorowany przez przełożonych superwizowanego trenera.

 1. Wspólne omówienie przebiegu szkolenia.
 2. Wspólne przejście przez formularz superwizyjny.
 3. Informacja zwrotna superwizora.
 4. Konsultacja ekspercka i wyznaczenie.
 5. Mocne strony i potencjał ich wykorzystania.
 6. Wyznaczenie obszarów do zmiany.
 7. Action plan.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Praktyczna wiedza; wyśmienite przygotowanie prowadzącego, interesująca treść. Bardzo dobry przekaz trenera; wysoka kultura osobista. Fachowość, kontakt ze szkoleniowcem na wysokim poziomie. Bardzo dobrze prowadzone zajęcia. Przyjazna atmosfera, otwartość prowadzącego. Merytoryczność; organizacja i prowadzenie. Kompetentni wykładowcy. Wysoki poziom wiedzy trenera, kultura osobista, dobry przekaz.

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższy temat szkoleniowy realizowaliśmy m.in. dla PKP

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas