szkolenie z zakresu wideokonferencji

Profesjonalne spotkania online – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe potrzeby w sytuacji rosnącej popularności pracy zdalnej (home office, pracy online), która upowszechniła się w okresie izolacji i pozostanie jako wygodna alternatywa dla pracodawcy i pracownika.

Taka forma pracy (i kontaktu) jest specyficzna, bo przekazuje tylko część informacji działając na wybiórcze zmysły, dlatego wymaga innego prowadzenia spotkań, by optymalnie wykorzystać ograniczony czas, przy zadbaniu o komfort i bezpieczeństwo uczestników.

Profesjonalne spotkania online – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu wideokonferencji

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe potrzeby w sytuacji rosnącej popularności pracy zdalnej (home office, pracy online), która upowszechniła się w okresie izolacji i pozostanie jako wygodna alternatywa dla pracodawcy i pracownika.

Taka forma pracy (i kontaktu) jest specyficzna, bo przekazuje tylko część informacji działając na wybiórcze zmysły, dlatego wymaga innego prowadzenia spotkań, by optymalnie wykorzystać ograniczony czas, przy zadbaniu o komfort i bezpieczeństwo uczestników.

Cele i Korzyści

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o:

 • Zasadach i dobrych praktykach pracy online.
 • Rodzajach pracy online.
 • Specyfice pracy online.
 • Różnicach między spotkaniami online a realnymi.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

 • Przygotowania spotkania online.
 • Przeprowadzenia spotkania online.
 • Zakończenia i podsumowania spotkania online.

Uczestnicy szkolenia rozwiną kompetencje związane z:

 • Organizacją spotkań z uwzględnieniem specyfiki spotkań zdalnych.
 • Angażowaniem uczestników do aktywności.
 • Efektywnym zarządzaniem sobą w czasie.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, wprowadzenie, omówienie zasad i celów szkolenia „Profesjonalne spotkania online”.

Moduł I. Jak zaplanować i jak zacząć spotkanie online?

 • Zasady spotkania (kontrakt, sposób działania w sytuacji awarii technicznej).
 • Różnice między spotkaniem real a virtual (poziom stymulacji zmysłów, słabe ogniwa).
 • Wyzwania, oczekiwania i dobre praktyki (jak zabezpieczyć cel spotkania).
 • Jak zaplanować spotkanie online (elementarz zaproszenia).
 • Jak rozpocząć spotkanie online (jak formułować cel i ułożyć etapy jego realizacji).

Moduł II. Jak prowadzić spotkanie online?

 • Odpowiedzialność prowadzącego (strażnika kontraktu).
 • Role uczestników (np. organizator, prowadzący, ekspert).
 • Typowe trudne sytuacje (organizacyjne, komunikacyjne, techniczne).
 • Dyscyplina czasowa.
 • Sprawdzone zasady i dobre praktyki.

Moduł III. Jak zakończyć spotkanie online?

 • Waga podsumowania (tzw. „minutka”).
 • Wspólna odpowiedzialność za ustalenia.
 • O co warto zadbać po spotkaniu.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie synchroniczne z wykorzystaniem:

 • połączenia audio-video,
 • prezentacji PowerPoint,
 • tablicy interaktywnej.

Z dnia na dzień staliśmy się pracownikami w organizacji rozproszonej, którzy pracują zdalnie (praca zdalna, home Office, praca w organizacji rozproszonej). Umiejętność efektywnej i sprawnej pracy online staje się główną kompetencją, od której może zależeć ścieżka zawodowa, a może i utrzymanie stanowiska w dobie recesji. Dlatego warto rozwijać techniki optymalizacji czasu i pracy przy świadomości możliwości, ale i ograniczeń jakie niesie ze sobą technologia.

Praca przez internet ma wiele rodzajów, m.in. polega na udziale w spotkaniach online. Z jednej strony dzięki technologii zaciera się granica między kontaktem wirtualnym i realnym – widzimy się,  słyszymy, możemy wymieniać się dokumentami i wspólnie na nich pracować na żywo. Z drugiej strony łańcuch wzajemnej komunikacji wydłużył się o szereg nowych, często słabych ogniw, na które mamy ograniczony wpływ (zawodność łączy i aplikacji, szybsza eksploatacja zasobów osobistych, ograniczenie aktywnych zmysłów, liczba informacji). W tej sytuacji jednym z najcenniejszych zasobów staje się czas i jego optymalne wykorzystanie. Jak w takim razie zaplanować, przygotować, przeprowadzić i zakończyć spotkanie online w  sposób optymalny?

Warto zrobić to w następujących krokach (część z zaleceń ma charakter uniwersalny):

 1. Określić cel spotkania.
 2. Ułożyć plan spotkania (instrukcję do osiągnięcia celu).
 3. Zaprosić uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, podzielić zaproszonych na niezbędnych (DO) i opcjonalnych (DW) podać niezbędne informacje, zachęcić do przygotowania, zapewnić udział decydentów, poprosić o punktualność.
 4. Rozpocząć od przypomnienia celu spotkania, planu, zasad, Ew. przedstawić uczestników i ich role.
 5. Przeprowadzić spotkanie jako strażnik celu, planu, zasad, czasu oraz bezpieczeństwa i komfortu uczestników.
 6. Po spotkaniu rozesłać krótką notatkę, która podsumuje ustalenia i wyznaczy kolejne kroki.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.